Søk
Close this search box.

Victoria Eiendom utarbeider kvartalsvise delårsrapporter samt årsrapport. I tillegg har selskapet halvårlige aksjonær- og analytikerpresentasjoner hvor selskapets markedssyn og siste regnskapstall presenteres.

Årsrapport Victoria Eiendom 2023

Resultat før skatt ble kr 260 mill., mot kr 1 232 mill. i 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, grunnet negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater.

Årsrapport Victoria Eiendom 2022

Økte leieinntekter i datterselskapet Eiendomsspar og et sterkt resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, gir positiv resultatutvikling for Victoria Eiendom i 2022. Høyere renter og økte avkastningskrav medfører imidlertid nedgang i eiendomsverdier og svak verdiutvikling.

Årsrapport Victoria Eiendom 2021

2021 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom, på tross av at koronapandemien la en demper på de omsetningsbaserte leiene i datterselskapet Eiendomsspar og det tilknyttede selskapet Pandox.

Årsrapport Victoria Eiendom 2020

Victoria Eiendom AS sin egen portefølje har hatt økning i kontantstrøm og verdier, og de underliggende verdiene i datterselskapet Eiendomsspar, som utgjør mer enn 80 % av Victoria Eiendoms eksponering mot eiendomsmarkedet, økte også gjennom fjoråret.

Årsrapport Victoria Eiendom 2019

2019 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Koronakrisen forventes å gi betydelige negative virkninger for både norsk økonomi og Victoria Eiendom i 2020. Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar sin likviditetsreserve utgjør kr 554 mill. per årsslutt 2019 (kr 670 mill.) og ca. kr 610 mill. per første kvartal 2020. Selskapet har således solid likviditet og lav gjeldsgrad og er derfor godt rustet til å stå gjennom krisen, og utnytte de muligheter som måtte komme.

Delårsrapport januar-mars 2024 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom sitt resultat før skattekostnad per 1. kvartal 2024 er kr 168,8 mill., opp fra kr 36,5 mill. per 1. kvartal 2023.

Delårsrapport januar-september 2023 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom gjennomførte i 3. kvartal 2023 salg av en tomt i Stavanger for 33,2 mill. Tomten var en del av eiendommen Forusbeen 17 og medførte en regnskapsmessig gevinst på kr 29,7 mill.

Delårsrapport januar-juni 2023 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom kjøpte 31 100 egne aksjer for kr 18,1 mill. i 1. halvår 2023.

Delårsrapport januar-mars 2023 for Victoria Eiendom

Leieinntektene i Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar utgjorde per 1. kvartal 2023 kr 59,6 mill. (kr 54,0 mill.).

Delårsrapport januar-september 2022 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom har kjøpt en Plantasjen-eiendom, lokalisert i Namsos. Total kjøpesum for eiendommen er kr 59 mill.

Delårsrapport januar-juni 2022 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom har kjøpt 80 905 egne aksjer for kr 56,0 mill.

Delårsrapport januar-mars 2022 for Victoria Eiendom

Leieinntektene i Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar utgjorde per første kvartal 2022 kr 54,0 mill. (kr 46,8 mill.).

Delårsrapport januar-september 2021 for Victoria Eiendom

Per 3. kvartal 2021 har Victoria Eiendom kjøpt 1 041 258 egne aksjer for en kjøpesum på kr 781 mill. I tillegg har selskapet ervervet eiendommen Hausmanns gate 40 for kr 15,5 mill.

1. halvårsrapport 2021 for Victoria Eiendom

Leieinntektene i Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar utgjorde per første halvår 2021 kr 93,3 mill. (kr 90,5 mill.). I samme periode utgjorde driftsresultat kr 186,8 mill. (kr 73,3 mill.) og resultat før skatt kr 283,8 mill. (kr 103,3 mill.).

1. kvartalsrapport 2021 for Victoria Eiendom

I løpet av kvartalet har Victoria Eiendom AS ervervet 903 141 egne aksjer for en total kjøpesum på kr 678 mill.

3. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom

I løpet av årets første tre kvartaler har Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar ervervet Forusbeen 15 i Stavanger samt Professor Birkelands vei 32 B i Oslo. Total kjøpesum for eiendommene er kr 202 mill. I samme periode har selskapet solgt en næringsseksjon (restaurant) i Helgesens gate 12-14. Salget har gitt en regnskapsmessig gevinst på kr 13 mill.

1. halvårsrapport 2020 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar har i løpet av første halvår ferdigstilt og overlevert 15 boligenheter, over fem etasjer, i Rosenhoffgata 14 i Oslo. Total prosjektgevinst har vært kr 13,2 mill. og er inntektsført i selskapets resultat over prosjektets løpetid (2018–2020).

1. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom

I 1. kvartal 2020 utgjorde leieinntektene i Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar kr 46,0 mill. (kr 42,7 mill.). I samme periode utgjorde resultat før skatt kr 16,5 mill. (kr 21,1 mill.).

3. kvartalsrapport 2019 for Victoria Eiendom

Per 3. kvartal 2019 har Victoria Eiendom kjøpt Rådhusgata 28 i Oslo. Kjøpesummen for eiendommen var kr 115 mill. I samme periode har selskapet også solgt noen leiligheter.

1. halvårsrapport 2019 for Victoria Eiendom

Leieinntektene i Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar utgjorde per 1. halvår 2019 kr 86,6 mill. (kr 88,6 mill.). I samme periode utgjorde driftsresultat kr 58,8 mill. (kr 795,5 mill.) og resultat før skatt kr 142,9 mill. (kr 854,4 mill.). Nedgangen i resultatet forklares i hovedsak av en ekstraordinær salgsgevinst i 1. halvår 2018.

15.02.2024 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Igangsatt infill prosjekt i Bygdøy Allé 1. Ferdigstillelse Q3 24.

23.08.2023 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Likviditetsreserve (inkl. ubenyttede langsiktige kredittrammer) per 30.06.2023 utgjorde MNOK 816 (MNOK 622 per årsslutt 2022). Av dette utgjorde kontantbeholdning MNOK 336.

15.02.2023 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Ved å legge til grunn Eiendomsspar sin børskurs per 31.12.2022 (kr 325 mot VEK kr 551) verdsettes Victoria Eiendom aksjen til kr 608.

19.08.2022 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Kjøp av en Plantasjeneiendom i Namsos.

18.02.2022 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Solgt eiendommen i Drammensveien 88B, Oslo og Midtstranda 49-51, Hamar.

19.08.2021 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Nedgang i ledighet gjennom 1. halvår 2021 skyldes flere mindre utleier.

19.02.2021 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Bygging av nytt Ibsen teater og museum i Arbins gate 1. Overlevert leietaker januar 2021.

20.08.2020 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Selskapet har kjøpt eiendommen Forusbeen 15 i Stavanger for en eiendomsverdi på kr 36 mill.

17.02.2020 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Økning i leie fra fjoråret forklares med erverv og leiejustering.

23.08.2019 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Victoria Eiendom har i løpet av 2019 økt beholdningen av egne aksjer med 98 050 (netto kjøpesum MNOK 65).