Søk
Close this search box.

Vår bærekraftstrategi

Bærekraft Urtekvartalet

En bærekraftig virksomhet

Bærekraftstrategien for Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS (heretter kalt selskapene) er tuftet på selskapenes nøkkelverdier; solid, profesjonell og framtidsrettet. Den henger også nøye sammen med forretningsstrategien hvor bærekraft er identifisert som én av nøkkelfaktorene for suksess innen eie og utvikling av eiendom.

«Eiendomsspar er blant Norges ledende eiendomsbesittere, og ved hjelp av bærekraftige løsninger utvikler og forvalter vi eiendommer slik at de dekker dagens og morgendagens behov for leietakerne.»

FNs bærekraftsmål - våre fokusområder

Eiendomsspar og Victoria Eiendom er blant Norges ledende eiendomsselskaper og tar del i den globale dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål. Arbeidet med bærekraft skal lønne seg – både for oss som selskap, miljøet og omgivelsene våre. Det innebærer at vi må konsentrere innsatsen vår om de områdene vi har størst påvirkning på, og som betyr mest for våre omgivelser. 

I arbeidet med å utarbeide bærekraftstrategien og velge ut fokusområder, har vi tatt utgangspunkt i de seks, av totalt 17, av FNs bærekraftsmål som vi mener er mest relevante for vår virksomhet. Under har vi beskrevet hvordan vi kan bidra til å nå hvert enkelt mål.

Strategiske mål

 • Ivareta HMS-forhold i byggene og godt arbeidsmiljø i Eiendomsspar
 • Ivareta trygge bygg
 • Sikre god helse og godt inneklima for brukerne i byggene

Målsetting 2020-25

 • Sykefravær: Mål <2 %
 • Personskader påført av våre bygg: Mål 0

Strategiske mål

 • Etiske retningslinjer skal ivareta anstendige arbeidsforhold
 • Profesjonell og bærekraftig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene som skaper varige økonomiske og miljømessige verdier

Målsetting 2020-25

 • Implementere etiske retningslinjer (internt blant ansatte og eksternt mot leverandører)
 • Videreføre og jobbe med kontinuerlige forbedringer av ledelsessystemene for Kvalitet og Miljø: ISO-sertifiseringene
  ISO 9001 og 14001
 • Inngå grønne lån der det er hensiktsmessig og bærekraftslinkede låneavtaler med bankene

Strategiske mål

 • Ta i bruk nye teknologier og innovative løsninger

Målsetting 2020-25

 • Igangsette 20 pilotprosjekter/aktiviteter i strategiperioden

Strategiske mål

 • Implementere energieffektive og miljøvennlige løsninger i byggene
 • Bidra til tryggere byrom for leietakerne og i lokalmiljøet rundt byggene
 • Bidra til at Oslo blir en vakrere og hyggeligere by

Målsetting 2020-25

 • Videreføre EOS og overvåke energi, vann og avfall for hele eiendomsporteføljen
 • 20 % energibesparelse på fellesanleggene i strategiperioden sammenliknet mot referanseåret 2019
 • Miljøsertifisering av bygg
  • Eksisterende: BREEAM In-Use på min. Very Good-nivå av 3-5 bygg per år
  • Nybygg: BREEAM NOR - Excellent
  • Total rehab.: BREEAM NOR - Very Good
 • Etablere solcelleanlegg i ca. 5 % av eiendomsporteføljen i strategiperioden
 • Mål om innfasing av fornybar energi i alle bygg med vannbårne oppvarmingssystemer
 • Overvåke vannforbruket i EOS for å avdekke overforbruk/lekkasjer

Strategiske mål

 • Tilrettelegging for kildesortering av avfall
 • Bidra til ombruk og gjenbruk
 • Fokus på miljøvennlig materialvalg

Målsetting 2020-25

 • Kildesorteringsgrad på 55 %

Strategiske mål

 • Inngå bærekraftige og langsiktige samarbeid med entreprenører og rådgivermiljøer
 • Sikre systematisk arbeid sammen med samarbeidspartnere innen kvalitet og miljø/bærekraft

Målsetting 2020-25

 • Inngå rammeavtaler og ha god dialog med samarbeidspartnere med spisskompetanse innen miljø/bærekraft og energirådgivning
 • Inneha til enhver tid god bestiller kompetanse in-house
HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFT

Mens bærekraftstrategien er et dokument som skal peke ut retningen for en lengre tidsperiode, skal handlingsplanen være konkret og inneholde mål og tiltak for det neste budsjettåret. Det er i handlingsplanen for bærekraft at ambisjonsnivået for de enkelte fokusområdene kommer til syne. Vår handlingsplan kan du lese her.

RAPPORTERING PÅ BÆREKRAFT

Å rapportere åpent om utvikling og resultater av bærekraftsarbeidet er et viktig prinsipp i Euronext (Oslo Børs) sine retningslinjer for ESG-rapportering. I tillegg er rapportering på utvalgte nøkkelindikatorer (KPIer) nødvendig for å kunne måle, dokumentere og forbedre bærekraftsarbeidet underveis. I Eiendomsspars årsrapport kan du lese mer om våre målsettinger samt resultater av bærekraftsarbeidet. Klikk her for å laste ned bærekraftsidene i årsrapport 2023.

VÅRT KVALITETS- OG MILJØSYSTEM

Eiendomsspars kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og har siden 1996 vært sertifisert av Nemko AS. 

I 2022 ble Eiendomsspar også sertifisert innen ISO 14001:2015. Dette er et ledelsessystem for ytre miljø. Selskapet skal jobbe med måloppnåelse og kontinuerlige forbedringer av miljøprestasjoner i eiendomsporteføljen. Du kan lese mer om vårt kvalitets- og miljøsystem her.

INTERESSENTER

Vi legger vekt på å ha god og tett dialog med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, i tillegg til regulerende myndigheter og andre interessenter som er viktige premissgivere for bærekraftig by- og eiendomsutvikling.

Denne dialogen bidrar til gjennomføring av de tiltakene som har mest effekt og skaper mest verdi – både for selskapene, miljøet og interessentene.

Våre viktigste interessentgrupper er:

 • Leietakere
 • Eiere og aksjonærer
 • Medarbeidere
 • Bank og finans
 • Leverandører og samarbeidspartnere
 • Myndigheter, samfunn og omgivelser
VESENTLIGHETSANALYSE

Gjennom en vesentlighetsanalyse har vi identifisert hvilke temaer for bærekraftig utvikling som er av størst betydning for vår egen virksomhet, så vel som de viktigste interessentene.

Les mer

Fokusområder for bærekraft

På bakgrunn av vesentlighetsanalysen har vi valgt ut følgende fokusområder for strategiperioden 2020–2025 og med tilknytningen til utvalget av FNs bærekraftsmål:

KLIMA OG MILJØ

Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring. Eiendomsbransjen har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Klimagassutslippene fra eiendom kommer først og fremst fra energi- og vannforbruk til drift av eiendom, transport og produksjon av byggevarer og bruk av fossile drivstoff i bygg- og anleggsvirksomhet. I et livsløpsperspektiv er klimafotavtrykket til eiendomssektoren vesentlig i samfunnets klimaregnskap. Gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene våre skal Eiendomsspar og Victoria Eiendom skape mest mulig verdi med minst mulig klimafotavtrykk.

 

Energi

Vi følger opp energiforbruket og jobber systematisk med å bruke minst mulig energi for å oppnå et best mulig inneklima i byggene våre. Når vi rehabiliterer eller bygger nytt, investerer vi i teknologi og løsninger som gir mulighet for mest mulig energieffektiv drift gjennom byggets levetid.

 

Vann

Vi følger opp energiforbruket og jobber systematisk med å bruke minst mulig energi for å oppnå et best mulig inneklima i byggene våre. Når vi rehabiliterer eller bygger nytt, investerer vi i teknologi og løsninger som gir mulighet for mest mulig energieffektiv drift gjennom byggets levetid.

Ressursbruk

Materialer, ombruk, resirkulering/gjenvinning og avfall

For å redusere mengden avfall velger vi materialer og tekniske installasjoner med god kvalitet og legger til rette for ombruk av blant annet møbler og interiør. Vi legger til rette for kildesortering og bidrar dermed til at avfallet kan resirkuleres til nye materialer eller til energi. Vi unngår i størst mulig grad å bruke produkter og materialer som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Dette gjør det mulig å bruke materialene om igjen, eller resirkulere dem til nye materialer.

TRYGGE BYGG OG BYROM

Som eiendomsselskap er det å sikre trygghet og helse, en av våre viktigste oppgaver. Ved å ha fokus på HMS internt i organisasjonen og blant våre leverandører, vektlegge godt vedlikehold av bygninger og best mulig drift av tekniske anlegg, forhindrer vi utrygge og helseskadelige situasjoner og avvik.

VEDLIKEHOLD SOM SKAPER VERDI

Eiendommene vi eier har stor verdi både økonomisk, for miljøet og for omgivelsene. En av selskapenes viktigste oppgaver er å ta vare på og foredle disse verdiene gjennom profesjonell og bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold.

STYRINGSSYSTEMER FOR KVALITET, BÆREKRAFT OG INTERNE RETNINGSLINJER

Gjennom beskrivelse av våre prosesser, rutiner og retningslinjer formaliserer vi hvordan vi jobber og kan dokumentere det som allerede er en sentral del av selskapenes kultur, arbeidsmetodikk og forretningsfilosofi. Samtidig sikrer vi en systematisk tilnærming til kvalitet og bærekraft, noe som bidrar til en robust og framtidsrettet organisasjon.

MILJØSJEF
+47 22 33 05 50
+47 99 24 61 23
ad@eiendomsspar.no